Opas EU : n aluevarojen saajien galaksiin: todiste uusista tiedoista

aluevarojen

Abstrakti

Tässä tutkimuksess esitetään uusi yritys- ja projektitasoinen tietojoukko, joka sisältää tietoja yli kahdesta miljoonasta EU: n rakenne- ja koheesiorahaston osarahoittamasta hankkeesta 25 EU-maassa ohjelmakaudella 2007–2013. Tietoja yksittäisistä edunsaajayrityksistä ja laitoksista on linkitetty Bureau van Dijkin ORBIS-tietokannan yritystietoihin. Lisäksi tekstilouhintatekniikoita käytetään luokittelemaan EU: n koheesiopolitiikan hankkeet viidentoista temaattiseen luokkaan. Tyylitetyt tosiasiat paljastavat huomattavan alueellisen heterogeenisuuden varojen jakamisessa tietyille hankkeille ja edunsaajille (niiden koon tai toimialan mukaan). Lisäksi alueellinen varojen jakautuminen vaihtelee vähemmän kehittyneiden ja korkeamman tulotason sekä kaupunki- ja maaseutualueiden välillä. Ekonometrisessä analyysissä hallitsemme projektin ja yrityksen ominaisuuksia, joiden odotamme määrittävän yksittäisen projektin arvon, mikä vahvistetaan myös tulosten avulla. Yksittäisten projektimäärien vaihtelu on kuitenkin edelleen selittämätöntä, mikä vaihtelee järjestelmällisesti maittain.

aluevarojen

Johdanto

Koheesiopolitiikan puitteissa Euroopan unioni (EU) sitoutui vuosien 2007–2013 aikana yli 348 miljardiin euroon (yli 371 miljardia euroa vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen) varojen jakamiseen uudelleen Euroopan alueiden välillä edistää alueellista kehitystä ja yhteenkuuluvuutta. On olemassa laaja kirjallisuus, joka tutkii näiden rahoitusosuuksien tehokkuuden eri näkökohtia, esimerkiksi tulojen kasvun kannalta (ks. Dall’Erba ja Fang 2017, kyselyyn). Tietojen puutteen vuoksi tutkimus on toistaiseksi keskittynyt pääasiassa politiikan toteuttamiseen ja sen vaikutuksiin yhteenlasketulla, enimmäkseen alueellisella tasolla. Koheesiopolitiikkaohjelmien erityinen suunnittelu on kuitenkin edelleen keskeinen teema akateemisessa ja julkisessa keskustelussa, erityisesti vuoden 2020 jälkeisen EU: n koheesiopolitiikan suhteen. Sen lisäksi, että varoja on jaettu temaattisiin painopisteisiin alueella, varojen alueiden välinen jakaminen tietyille hankkeille ja edunsaajille on toistaiseksi ollut “musta laatikko” tutkijoille ja eurooppalaisille päättäjille.

Periaatteessa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto (koheesiorahasto) yhteisrahoittavat tässä tutkimuksessa yhdessä EU: n aluerahastoina hankkeita, jotka ovat osa toimintaohjelmia ( Toimenpide) ja pyrittävä strategisiin painopisteisiin, kuten työmarkkinoiden vahvistamiseen, sosiaalisen infrastruktuurin parantamiseen tai parempien liikenneverkkojen rakentamiseen.

aluevarojen

julkinen tai yksityinen elin, jonka jäsenvaltio on nimennyt) .Jalaviite2 Sen vuoksi, että hallintoviranomaiset vastaavat sopivien ja lupaavien hankkeiden valinnasta, todelliset edunsaajat ovat vastuussa yksittäisten hankkeiden onnistumisesta. Näiden tehtävien asianmukainen suorittaminen (hankkeiden valinta ja onnistunut toteutus) todennäköisesti edistää vastaavan toimenpideohjelman tavoitteen saavuttamista ja lopuksi alueen EU: n koheesiopolitiikan täytäntöönpanon yleistä tehokkuutta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *